Administracinė informacija

Įstatai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ LIGONINĖS ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė (toliau - ligoninė) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
2. Ligoninės teisinė forma - viešoji įstaiga.
3. Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais ir Šiais įstatais.
4. Ligoninės buveinė: Ligoninės g. 4, LT- 60127 Raseiniai.
5. Ligoninės veiklos laikotarpis neribotas.
6. Ligoninės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
7. Ligoninė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.
8. Ligoninės savininkas (steigėjas) yra Raseinių rajono savivaldybė.
II. LIGONINĖS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
9. Ligoninė veikia sveikatos priežiūros srityje.
10. Ligoninės veiklos tikslas yra įstaigos pacientų sveikatos interesų tenkinimas - sergamumo ir mirtingumo mažinimas, kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
11. Pagrindinės ligoninės veiklos rūšys:
11.1. organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia ligoninės asmens sveikatos priežiūros licencija;
11.2. vykdyti visuomenes sveikatos priežiūros programas sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais;
11.3. vykdyti veiklą, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, organizuoti konferencijas, seminarus, tobulinimo kursus.
12. Įstatymų nustatytais atvejais ligoninė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją, Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.
13. Ligoninė pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintas Ekonominės veiklos rusių klasifikatorių vykdo šią veiklą:
13.1. 86.10.10.- bendrosios paskirties ligoninių veikla;
13.2. 86.10.40 - slaugos ligoninių veikla;
13.3. 86.22 - gydytojų specialistų veikla;
13.4. 86.23 - odontologinės praktikos veikla;
13.5. 87.30 - stacionarinė pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų asmenų globos veikla; 13.6.87.90 - kita stacionarinė globos veikla;
13.7. 86.90.10 - viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne
ligoninėse;
13.8. 86.90.20 - kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla;
13.9. 86.90.30 - medicinos laboratorijų veikla;
13.10. 56.29 - kitų maitinimo paslaugų teikimas;
13.11. 85.59 - kitas, kitur niekur nepriskirtas, švietimas;
13.12. 77.11 - automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma.
III. LIGONINĖS TEISĖS IR PAREIGOS
14. Ligoninė gali turėti ir įgyti, tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams.
15. Ligoninei neleidžiama:
15.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta ligoninės įstatuose;
15.2. neatlygintinai perduoti ligoninės turtą nuosavybėn pagal patikėjimo ar panaudos sutartį įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui (artimam giminaičiui, sutuoktiniui, sutuoktinei, dalininko sugyventiniui);
15.3. skolintis pinigus už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;
15.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.
16. Ligoninės teisės ir pareigos:
16.1. turėti sąskaitas bankuose, savo ženklą;
16.2. pirkti ir kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymą bei šių įstatų nustatyta tvarka;
16.3. teikti bei gauti paramą, gavus paramos gavėjo statusą, įsiregistravus Juridinių asmenų registre;
16.4. teikti mokamas paslaugas;
16.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
16.6. stoti į nepelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
16.7. naudoti įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
16.8. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla,
17. Ligoninė privalo:
17.1. užtikrinti skubiąją ir medicininę pagalbą;
17.2. įgyvendinti būtinosios visuomeninės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus sąrašus;
17.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigos išduotoje licencijoje;
17.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras;
17.5. pildyti ir saugoti pacientų gydymo stacionare ligos istorijas ir asmens sveikatos istorijas, kitą medicininę dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientus valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
17.6. saugoti paciento medicininę paslaptį išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka atlyginti žalai, padarytai paciento sveikatai teikiant paslaugas;
17.7. informuoti teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją, ligoninės steigėją apie ligoninėje įvykusius infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus žalos paciento sveikatos padarymo atvejus;
18. Ligoninė vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų numatyta tvarka.
19. Ligoninė turi kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymas bei teisės aktams.
20. Ligoninė turi teisę verstis^įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi sujos tikslais.
21. Ligoninė turi teisę steigti filialus, reorganizuoti ir likviduoti juos.
IV. LIGONINĖS DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMAS, DALININKŲ TEISIŲ PERLEIDIMAS KITIEMS ASMENIMS
22. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Šiuose įstatuose numatyta tvarka yra perdavę Hgoninei įnašą yra ligoninės dalininkai.
23. Ligoninės steigėjas, viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų tvarka, perdavęs įstaigai įnašą,
tampa jos dalininku.
24. Dalininkas turi teisę:
24.1. dalyvauti ir balsuoti ligoninės visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;
24.2. susipažinti su ligoninės dokumentais ir gauti informaciją apie ligoninės veiklą;
24.3. gauti likviduojamos ligoninės turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė, nei nurodyta jo įnašų vertę patvirtinančiame dokumente;
24.4. šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė;
24.5. kitas įstatymuose nustatytas teises.
25. Ligoninės dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi ligoninės dokumentuose, o kiekvienam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.
26. Jeigu dalininkas papildomai perduoda ligoninei įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai ligoninės dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai. Papildomas įnašas ligoninei perduodamas dalininko iniciatyva.
27. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
28. Dalininkų įnašai ligoninei perduodami tokia tvarka:
28.1. pinigai įnešami į ligoninės sąskaitą;
28.2. turtas ligoninei perduodamas surašant turto perdavimo aktą.
29. Turto perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir ligoninės direktorius. Perduodant turtą, ligoninei turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas asmens, pretenduojančio tapti dalininku, lėšomis.
V. LIGONINĖS VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
30. Ligoninės visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausia ligoninės valdymo institucija. 
31. Ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys viešosios įstaigos dalininkais. Jei visų dalininkų įnašų dydžiai lygūs, tai kiekvienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą. Jei dalininkų įnašų dydžiai skirtingi, tai mažiausios vertės dalininko įnašas suteikia dalininkui vieną balsą, o kitų dalininkų balsai apskaičiuojami jų įnašo vertę dalinant iš mažiausios vertės dalininko įnašo.
32. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
32.1. nustato ligoninės privalomas veiklos užduotis;
32.2. nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
32.3. nustato ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;
32.4. skiria ir atleidžia ligoninės direktorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas. Organizuoja viešąjį konkursą direktoriaus pareigoms užimti ir tvirtina šio konkurso nuostatus;
32.5. nustato ligoninės direktoriaus, valdymo organų ir revizoriaus atlyginimus;
32.6. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
32.7. priima sprendimą dėl ligoninės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
32.8. priima sprendimą dėl ligoninės reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų
tvirtinimo;
32.9. priima sprendimą pertvarkyti ligoninę;
32.10. priima sprendimą likviduoti ligoninę ar atšaukti jos likvidavimą;
32.11. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti ligoninę priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
32.12. nustato ligoninės vidaus kontrolės organizavimą;
32.13. priima sprendimą dėl ligoninės audito ir renka audito įmonę;
32.14. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
33. Šių įstatų 32.9. - 32.11. punktuose nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Sprendimai kitais klausimais priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime balsų dauguma.
34. Eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą direktorius privalo sušaukti kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
35. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą direktorius privalo paskelbti visiems dalininkams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, dalininkai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Pranešimas apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam dalininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku.
36. Pranešime apie visuotinio dalininko susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
36.1. susirinkimo adresas;.
36.2. susirinkimo data ir laikas;
36.3. susirinkimo darbotvarkė.
37. Visuotinio dalininko susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 įstaigos dalininkų. Jeigu nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti, sprendimus pagal darbotvarkę nepriklausomai nuo dalyvaujančių1 dalininkų skaičiaus.
38. Jei ligoninėje yra vienintelis dalininkas - ligoninės savininkas, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams, nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.
VI.DIREKTORIUS
39.Direktorių skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas visuotinis dalininkų susirinkimas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su direktoriumi ligoninės vardu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
40.Direktoriumi gali būti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
41.Ligoninės direktorius organizuoja ligoninės veiklą ir veikia ligoninės vardu, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su ligoninės darbuotojais. Ligoninės direktorius atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės ligoninės veiklai, dalininkų registravimą, informacijos apie ligoninės veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.
42.Ligoninės direktoriaus kompetencijai priskiriama:
42.1. organizuoti ligoninės veiklą, atsakyti užjos tinkamą vykdymą;
42.2. rengti ir teikti dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų ligoninės veiklos
ataskaitą; 
42.3. organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus;
42.4. įgyvendinti visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;
42.5. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;
42-6. užtikrinti ligoninės turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
42.7. nustatyti darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas, nustatyti darbo apmokėjimo tvarką;
42.8. skirti ir atšaukti gydymo tarybos, slaugos tarybos ir etikos komisijos narius;
42.9. tvirtinti ligoninės vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
42.10. sukurti ir prižiūrėti ligoninės vidaus kontrolės sistemą pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
42.11. be atskiro įgaliojimo atstovauti ligoninei teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
42.12. sudaryti ligoninės vardu sutartis, jas nutraukti.
VII. LIGONINĖS NUOSAVAS KAPITALAS IR NEGRĄŽINTINAI GAUTOS LĖŠOS
43. Ligoninės nuosavą kapitalą sudaro:
43.1. dalininkų kapitalas;
43.2. pelnas (nuostolis);
43.3. perkainojimo rezervas;
43.4. rezervai iš pelno.
44. Ligoninės dalininkų kapitalas yra lygus pasų vertei. Ligoninės dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi ligoninės dokumentuose, o dalininkams išduodamas jų įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dalininkai papildomai perduoda ligoninės įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įnašai ligoninės dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.
45. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
46. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik dalininkų įnašais.
47. Ligoninėje gali būti sudaromi rezervai iš pelno, gauti iš ūkinės komercinės veiklos, susietais su ligoninės įstatuose nustatytais veiklos tikslais, taip pat perkainojimo rezervas.
48. Rezervai iš pelno sudaromi, keičiami, naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
49. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami ligoninės nuostoliai.
50. Ligoninės gautas lėšas kaip paramą, taip pat kitas negrąžinamai gautas lėšas naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Ligoninės tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaiyti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Ligoninė negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas kitiems tikslams, negu nustatyta ligoninės įstatuose.
VIII. STEBĖTOJŲ TARYBA
51. Stebėtojų taryba yra kolegialus ligoninės patariamasis organas.
52. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai. Stebėtojų tarybos kadencija - 4 (ketveri) metai.
53. Stebėtojų tarybą sudaro visuotinis dalininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba formuojama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.
54. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją sudariusiam visuotiniam dalininkų susirinkimui.
55. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
56. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama. •
57. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti visuotiniuose dalininkų susirinkimuose be balso teisės bei gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą
58. Stebėtojų tarybos kompetencija:
58.1. analizuoti ligoninės veiklą;
58.2. išklausyti ir įvertinti ligoninės vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą;
58.3. teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui ir ligoninės direktoriui įvairius pasiūlymus, susijusius su ligoninės veikla;
58.4. vykdyti kitą įstatymuose ir teisės aktuose nustatytą veiklą.
59. Stebėtojų tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę'turi kiekvienas stebėtojų tarybos narys.
60. Stebėtojų tarybos posėdžiai Šaukiami, atsižvelgiant į poreikį tačiau ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus.
61. Stebėtojų tarybos posėdžio nariai informuojami apie stebėtojų tarybos posėdžio datą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki posėdžio datos.
62. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.
63. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos ¿ariu. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. 
64. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
65. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.
IX. GYDYMO TARYBA
66. Gydymo taryba yra kolegialus ligoninės patariamasis organas.
67. Gydymo tarybą sudaro 12 narių Gydymo tarybos kadencija - 5 (penkeri) metai.
68. Gydymo tarybos narius skiria ir atšaukia ligoninės direktorius. Ligoninės direktorius gali atšaukti paskirtus gydymo tarybos narius nesibaigus jų kadencįjai.
69. Ligoninės gydymo taryba sudaroma iš ligoninės padalinių gydytojų Gydymo taryba:
69.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
69.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;
69.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
69.4. svarsto kitus klausimus ligoninės direktoriaus teikimu.
70. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus ligoninės direktoriui.
71. Už veiklą gydymo taryboje jos nariams neatlyginama.
72. Gydymo tarybos darbo reglamentą tvirtina ligoninės direktorius.
X. SLAUGOS TARYBA
73. Slaugos taryba yra kolegialus įstaigos patariamasis organas.
74. Slaugos tarybą sudaro 12 narių. Slaugos tarybos kadencija -'5 (penkeri) metai.
75. Slaugos tarybos narius skiria ir atšaukia ligoninės direktorius. Ligoninės direktorius gali atšaukti paskirtus slaugos tarybos narius nesibaigus jų kadencijai.
76. Slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių slaugytojų.
77. Slaugos taryba svarsto:
77.1. pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
77.2. slaugytojų darbo krūvius.
78. Slaugos taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus ligoninės direktoriui.
79. Už veiklą slaugos taryboje neatlyginama. Slaugos tarybos darbo reglamentą tvirtina ligoninės direktorius. 
XI. ETIKOS KOMISIJA
80. Etikos komisija yra kolegialus ligoninės patariamasis organas.
81. Etikos komisiją sudaro 3 (trys) nariai. Etikos komisijos kadencija - 3 (treji) metai.
82. Etikos komisijos narius skiria ir atšaukia ligoninės direktorius. Ligoninės direktorius
gali atšaukti paskirtus etikos komisijos narius nesibaigus jų kadencijai. 
83. Etikos komisija kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų,
84. Už veiklą etikos komisijoje jos nariams neatlyginama,
85. Etikos komisijos darbo reglamentą tvirtina ligoninės direktorius.
XII. LIGONINĖS ĮSTATŲ PAKEITIMAS
86. Ligoninės įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatą pakeitimai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.
XIII. LIGONINĖS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA
87. Ligoninės lėšų šaltiniai:
87.1. valstybės biudžeto lėšos;
87.2. savivaldybės biudžeto lėšos;
87.3. labdaros ir paramos lėšos;
87.4. lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas;
87.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
88. Ligoninės lėšos naudojamos įstatuose numatytai veiklai.
89. Ligoninės lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei ligoninės parengta ir patvirtinta apskaitos politika.
XIV. LIGONINĖS TURTAS
90. Ligoninės turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama, turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.
91. Ligoninės steigėjas, rajono Savivaldybė turtą ligoninės perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
XV. LIGONINĖS PELNO NAUDOJIMAS
92. Ligoninės gautas pelnas gali būti naudojamas tik viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems ligoninės veiklos tikslams siekti.
93. Ligoninės pelnas negali būti skiriamas dalininkams, steigėjui, darbuotojų premijoms. 
XVI. BUHALTERINĖ APSKAITA, FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR AUDITAS
94. Ligoninės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
95. Ligoninės auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą.atliktLauditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka.
96. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti ligoninės veiklą.
97. Ligoninės vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
XVII. INFORMACIJOS APIE LIGONINĖS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKUI IR VISUOMENEI TVARKA
98. Ligoninės dalininkui rastu pareikalavus, įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti ligoninės dalininkui susipažinti ar kopijuoti ligoninės įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, ligoninės veiklos ataskaitas, visuotinių dalininkų susirinkimų protokolus, kitą ligoninės informaciją, kuri yra vieša, o taip pat dokumentus, kuriais įforminti ligoninės organų sprendimai.
99. Ligoninės dokumentai, jų kopijos ir kita informacija dalininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
100. Ligoninės direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų ligoninės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu ligoninė turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
101. Ligoninės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
101.1. informacija apie ligoninės veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos
tikslus;
101.2. ligoninės dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
101.3. ligoninės gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;
101.4. informacija apie ligoninės įsigytą ir perleistą, ilgalaikį turtą per finansinius metus;
101.5. ligoninės išlaidos per finansinius metus;
101.6. ligoninės darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
102. Ligoninės veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis
dalininkių susirinkimas.
XVIII. LIGONINĖS PRANEŠIMŲ irSKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
103. Ligoninės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami rajono laikraštyje „Naujas rytas“. Kiti pranešimai yra pateikiami asmenim pasirašytinai arba siunčiami jam registruotu paštu. Ligoninės piešimai yra skelbiami/pateikiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą ar paskelbimą atsako ligoninės direktorius.
XIX. LIGONINĖS REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA
104. Ligoninė gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, įstatyme nustatyta tvarka.
105. Ligoninės reorganizavimas - tai Egoninės, kaip juridinio asmens, pertvarkymas be likvidavimo procedūros. Ligoninė gali būti reorganizuojama jungiant arba skaidant ją Ligoninei reorganizuoti rengiamas projektas, kurį tvirtina steigėjas.
XX. LIGONINĖS LIKVIDAVIMAS
106. Ligoninė likviduojama - kai jos veikla visiškai nutraukiama.
107. Ligoninės likvidavimo pagrindas gali būti:
107.1. steigėjo sprendimas likviduoti įstaigą, priimtų įstatymų ir ligoninės įstatų nustatyta tvarka;
107.2. teismo sprendimas likviduoti ligoninę už įstatymų nustatytus pažeidimus.
108. Institucija, nutarusi likviduoti ligoninę, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos administracija ir kiti valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
109. Likviduojamos ligoninės dokumentai saugomi Archyvų įstatymų nustatyta tvarka.
110. Likviduojant ligoninę, jos darbuotojai atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka.
111. Sudarius ligoninės likvidavimo aktą, apie įstaigos likvidavimą viešai skalbiama tris * kartus ne rečiau kaip kas trisdešimties dienų.
112. Likęs turtas perduodamas steigėjams įstatuose nustatyta tvarka.
113. Institucija, nutarusi likviduoti ligoninę, skiria likvidatorių.
XXI. LIGONINĖS LIKVIDATORIAUS ĮGALIOJIMAI
114. Ligoninės likvidatorius turi ligoninės administracijos vadovo teises ir pareigas. Jis atstovauja likviduojamai ligoninei valstybės ar savivaldybės institucijose, teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
115.Ligoninės likvidatorius:
115.1. parengia likvidavimo laikotarpio pradžios ligoninės finansinę ataskaitą (likvidavimo balansą);
115.2. įstatymų nustatyta tvarka atsiskaito su kreditoriais;
115.3. baigia vykdyti prievoles, pagal anksčiau sudarytus ligoninės sandorius ir sudaro sandorius, susijusius su ligoninės likvidavimu;
115.4. likusį ligoninės turtą perduoda steigėjui;
115.5. sudaro ligoninės likvidavimo aktus;
115.6. likviduotą ligoninę išregistruoja įstatymų nustatyta tvarka.
116. Likvidatorius yra atsakingas ligoninei ir steigėjui už nuostolius, kurie susidarė dėl jo kaltės.
XXII. LIGONINĖS PERTVARKYMAS
117. Ligoninė gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
118. Sprendimui pertvarkyti ligoninę į biudžetinę įstaigą, išlaikomą iŠ Lietuvos valstybės biudžeto, priimti reikia Finansų ministerijos pritarimo.
119. Apie sprendimus pertvarkyti ligoninę turi būti paskelbta viešai teisės aktų ir įstatų nustatyta tvarka, ir įstatuose nurodytame leidinyje tris kartus ne rečiau kaip kas trisdešimt dienų arba paskelbta vieną kartą ir pranešta raštu visiems kreditoriams.
120. Sprendimą pertvarkyti ligoninę patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registre.
121. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo veiksiančio po pertvarkymo juridinio asmens steigimo dokumentą įregistravimo Juridinių asmenų registre.
122. Steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo sprendimo dėl ligoninės pertvarkymo priėmimo.
123. Vienu metu ligoninė negali būti ir reorganizuojama ir pertvarkoma.