Korupcijos prevencija

 
 
Viešojoje įstaigoje Raseinių ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai, kurios tikslas – išsiaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę ligoninės bei jos darbuotojų veiklą bei taip užtikrinti pacientų pasitikėjimą mūsų įstaiga.

Ligoninės administracija ragina visus asmenis, susidūrusius su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje (kyšininkavimu, tarpininko kyšininkavimu, papirkimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimu ir kita korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, jeigu ji padaryta viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos), netylėti ir būtinai apie tai pranešti bet kuriam administracijos darbuotojui asmeniškai raštu, siunčiant (pateikiant) pranešimą:

Adresu
: Ligoninės g. 4, Raseiniai
Elektroniniu paštu[email protected]
Telefonu (8 428) 79050 darbo dienomis 08:00 – 17:00 val.

Anonimiškumą garantuojame
 

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į atsakingą už korupcijos prevenciją Viešojoje įstaigoje Raseinių ligoninėje asmenį, priimami darbo dienomis ligoninės cokoliniame aukšte, 020 kabinete. Už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą VšĮ Raseinių ligoninėje atsakinga teisininkė Rita Nekrošienė, tel. 8 (428) 79071, el. paštas: [email protected].


Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos ,,virusą”.

 

Direktoriaus kreipimasis raštu į pacientus

 

 

 


Apie atsakomybę už kyšio ėmimą/davimą

225 straipsnis. Kyšininkavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba areštu.

5. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atsako pagal šį kodeksą už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį, arba kyšio priėmimą tiek už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tiek ir už išimtinę padėtį ar palankumą.

            6. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

227 straipsnis. Papirkimas

1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

5. Asmuo, padaręs šio straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalyje numatytus veiksmus, atsako pagal šį kodeksą už siekimą kyšiu tiek valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens konkretaus veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, tiek ir išimtinės padėties arba šio asmens palankumo, nepaisant to, kaip jo veiksmus suprato valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo.

6. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

7. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui.

8. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

 

Svarbi informacija

Pranešti apie korupciją galite:

1. Specialiųjų tyrimų tarnybai: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/ arba pateikiant elektroniniu paštu [email protected], 8 5 2663333

2. Policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous

3. Sveikatos apsaugos ministerijai:elektroniniu paštu [email protected]arba anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).

*Pastaba. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str.

Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas

 
 
 
 
 
 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada dėl korupcijos rizikos analizės asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse.